Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “Mekong-Korea Connect Webinar”

การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับแรงงานไทยในต่างประเทศ

“น้องสิทธิ” (Line Official) ไขข้อสงสัยเรื่องสิทธิประโยชน์

MOEL ขยายเวลาวีซ่า E-9 ออกไปอีก 1 ปี

อนุญาต E-9 ทำงานภาคเกษตรได้ชั่วคราว (ปี 2021)

ปี 2564 MOEL อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ เพิ่ม 20 % ในภาคอุตสาหกรรม

TOP