Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

วันหยุดราชการของไทยและเกาหลี ปี 2563

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

(ประกาศ) รับสมัครอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2560

(ประกาศ) รับสมัครอาสาสมัครแรงงานดีเด่น

TOP