Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

คำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

TOP