Skip to main content

หน้าหลัก

สิทธิประโยชน์ของแรงงาน

สิทธิประโยชน์ของแรงงาน EPS ประเภทวีซ่า E-9

วันหยุดและวันหยุดพักผ่อนประจำปีโดยได้รับค่าจ้าง
วันแรงงาน หยุดโดยได้รับค่าจ้าง ส่วนวันแดงขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาจ้างงาน กรณีลูกจ้างทำางานติดต่อกัน 1 ปี ขึ้นไป และทำงานไม่น้อยกว่า 80 % ใน 1 ปีที่ผ่านมา นายจ้างต้องให้วันหยุดพักผ่อนประจำาปี 15 วัน โดยจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างที่ทำงาน 3 ปี ขึ้นไปติดต่อกัน ต้องเพิ่มอีก 1 วัน จาก 15 วัน ทำงานติดต่อกัน ทุกๆ 2 ปี ต้องเพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปีอีก 1 วัน โดยมีค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 25 วัน ทั้งนี้ ไม่บังคับใช้กับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1-4 คน

สิทธิการขอย้ายงาน
แรงงานต่างชาติขอย้ายงานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในระยะเวลาอนุญาตทำงาน 3 ปีแรก ส่วนเวลาที่ต่อสัญญาจ้างอีก 1 ปี 10 เดือน  แรงงานต่างชาติสามารถขอย้ายงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยไม่รวมกรณีย้ายงาน เนื่องจากความผิดของนายจ้างตามที่กฎหมายระบุ 

การจัดอาหารและที่พักให้แรงงานต่างชาติ
จัดที่พักพร้อมอาหาร : นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าจ้างทั่วไป
จัดเฉพาะที่พัก : นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างทั่วไป
[ ต้องระบุในสัญญาจ้างงาน และลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมที่ทำขึ้น 2 ภาษา และสามารถเก็บค่าสาธารณูปโภคเพิ่มได้ตามใบเสร็จรับเงิน] 

กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุในงาน  
ได้รับการคุ้มครองจาก พ.ร.บ.ประกันค่าทดแทนอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม (Industrial Accident Compensation Insurance Act) ซึ่งกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องทำประกันอุบัติเหตุในการทำงานให้ลูกจ้างทุกคนภายใน 15 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้างงาน ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำหรือชั่วคราว
ในกรณีที่แรงงานเจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการทำงาน การชดเชยมีดังนี้

 • ค่ารักษาพยาบาล (Medical Care Benefits) การรักษา 4 วันแรก นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกินจากนั้น จะได้รับการคุ้มครองค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่าอวัยวะเทียม ค่าส่งต่อ เป็นต้น  
 • ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราว (Temporary Disability Benefits) จะจ่ายให้แก่แรงงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน เพื่อทดแทนการขาดรายได้ระหว่างรับการรักษาพยาบาล 
 • ค่าทดแทนรายปี (Injury-disease Compensation Annuity) จะจ่ายให้แรงงานที่ได้รับการรักษาพยาบาลเกินกว่า 2 ปี และยังไม่สิ้นสุดการรักษา จำนวนค่าทดแทนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ ดังนี้
  * ความพิการระดับที่ 1 ได้รับค่าทดแทน 329 วัน ของค่าจ้างเฉลี่ย
  * ความพิการระดับที่ 2 ได้รับค่าทดแทน 291 วัน ของค่าจ้างเฉลี่ย
  * ความพิการระดับที่ 3 ได้รับค่าทดแทน 257 วัน ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability) เป็นสิทธิประโยชน์สำาหรับแรงงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการทางร่างกายหรือจิตใจ จำานวนเงินทดแทนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ
 • ค่าดูแล (Nursing Benefits) สำหรับแรงงานที่สิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้วแต่ยังจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำหรือครั้งคราว กรณีต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำค่าดูแลไม่เกินวงเงิน 41,170 วอนต่อวัน และกรณีต้องมีผู้ดูแลครั้งคราว ค่าดูแลไม่เกินวงเงิน 27,450 วอนต่อวัน (อัตราปี 2563)
 • ค่าทดแทนแก่ทายาท (Survivors Benefits) เป็นสิทธิประโยชน์ ที่จ่ายแก่ทายาท หรือผู้อยู่ในอุปการะของแรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน โดยเหมาจ่ายให้จำนวน 1,300 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน
 • ค่าจัดการงานศพ (Funeral Expenses) เป็นค่าใช้จ่ายจริงที่จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของแรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน โดยคำนวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 11,438,960 วอน และไม่เกิน 15,867,020 วอน (อัตราปี 2563)

กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุที่ไม่เนื่องจากการทำงาน 
ค่ารักษาพยาบาล 
ได้รับการคุ้มครองจากการประกันสุขภาพ (คอนกังโบฮอม) ที่กำหนดให้นายจ้างต้องสมัครประกันสุขภาพให้แรงงานต่างชาติ (วีซ่าE-9) ภายใน 14 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้างงานโดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพฝ่ายละ 50% ผู้เอาประกันจะได้รับบัตรประกันสุขภาพภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสุขภาพ เพื่อใช้แสดงตนเมื่อขอรับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยแรงงานต่างชาติจะได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลเทียบเท่าคนเกาหลี ทั้งนี้ แม้ผู้ป่วยจะมีประกันสุขภาพแล้วก็ตาม ผู้ป่วยจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งที่พบแพทย์ โดยมีอัตราการร่วมจ่ายระหว่าง20 ~ 60% ตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานประกันสุขภาพกำาหนดขึ้นอยู่กับประเภทการรักษาพยาบาล (ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน) และสถานพยาบาล เช่น คลินิก โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลขนาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค อัตราเบี้ยประกันสุขภาพ ปี 2564 เท่ากับ 6.86% (นายจ้าง 3.43%, ลูกจ้าง 3.43%) ของรายได้พื้นฐาน

ค่าชดเชยกรณีพิการ/เสียชีวิต  ได้รับการคุ้มครองจาก การประกันภัยทั่วไป ซึ่งต้องทำประกันภายใน 15 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้เอาประกันจะได้รับการคุ้มครอง (ระยะเวลา 3 ปี) โดยจะชดเชยเฉพาะกรณีได้รับอุบัติเหตุ เฉพาะสาเหตุที่ไม่เนื่องมาจากการทำงาน (เสียชีวิต / ไร้ความสามารถถาวร) จะได้รับเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 ล้านวอน และกรณีเจ็บป่วย (เสียชีวิต / ไร้ความสามารถถาวรขั้นรุนแรง) จะได้รับเงินชดเชยไม่เกิน 15 ล้านวอน โดยบริษัทประกันภัยจะประเมินความสูญเสีย และจ่ายเงินชดเชย ทั้งนี้ อัตราเบี้ยประกันของการประกันภัยทั่วไปขึ้นอยู่กับ เพศ และอายุของแรงงานต่างชาติ โดยแรงงานต่างชาติสามารถสมัครประกันภัยทั่วไปณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติที่แรงงานผู้นั้นเข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง โดยเบี้ยประกันภัยจะถูกตัดผ่านบัญชีธนาคารที่แรงงานต่างชาติแจ้งไว้ ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยทั่วไปมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านวอน

เงินทดแทนกรณีมีค่าจ้างค้างจ่าย (โซแอ็กเชดังกึม)
แรงงานมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินโซแอ็กเชดังกึม ในวงเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย 3 เดือนล่าสุด จำนวน 7,000,000 วอน สำหรับเงินรางวัลสิ้นสุดการจ้าง (แทจิกึม) 3 ปี ล่าสุด จำนวน 7,000,000 วอน รวม 2 รายการแล้ว วงเงินจำนวนสูงสุด 10,000,000 วอนต่อคน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

เงินประกันสิ้นสุดการจ้าง (แทจิกกึม)
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไปจะต้องจ่ายเงินประกันสิ้นสุดการจ้างให้แก่แรงงานต่างชาติที่ทำงานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นเงินเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน โดยต้องจ่ายภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการทำงาน หากนายจ้างฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (รวมแรงงานที่ทำงานในภาคเกษตร) แรงงานสามารถยื่นขอรับเงินประกันสิ้นสุดการจ้างได้ในกรณีเดียว เมื่อเดินทางกลับประเทศ โดยยื่นขอรับเงินฯ ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งเลือกได้ว่าจะขอรับเงินสดที่สนามบินสาธารณรัฐเกาหลีหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หรือให้บริษัทประกันซัมซุงฯ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารในประเทศของแรงงานซึ่งจะรับเงินได้ภายใน 14 วัน หลังจากเดินทางกลับประเทศของตนเองแล้ว (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2557)

ประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ (Return Cost Insurance)
เป็นประกันภาคบังคับแก่แรงงานต่างชาติเพื่อเป็นการเตรียมค่าใช้จ่ายเมื่อแรงงานต่างชาติต้องการเดินทางกลับประเทศโดยจะขอรับเงินประกันเดินทางกลับได้ในกรณี ดังนี้
(1) เดินทางกลับประเทศเนื่องจากระยะเวลาอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงหรือเป็นผู้ที่หลบหนีนายจ้างแล้วประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ
(2) เดินทางกลับประเทศด้วยเหตุจำเป็น (ไม่รวมถึงการเดินทางกลับประเทศชั่วคราว)
(3) ถูกเลิกจ้างงานด้วยสาเหตุที่เกิดจากตัวแรงงานเองทำาให้ต้องส่งกลับประเทศโดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีใด ๆ
แรงงานต่างชาติในระบบ EPS ทุกคนต้องทำประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศภายใน 80 วัน นับจากวันเดินทางเข้าประเทศ โดยเป็นผู้รับผิดชอบการจ่ายเบี้ยประกันซึ่งกำหนดให้ชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน อัตราเบี้ยประกันสำหรับประเทศไทย กำหนดเบี้ยประกัน จำนวน 400,000 วอน โดยสามารถสมัครประกันเดินทางกลับ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานต่างชาติที่เข้ารับการอบรมก่อนส่งต่อให้นายจ้าง ทั้งนี้ เบี้ยประกันจะถูกตัดผ่านบัญชี
ธนาคารที่แจ้งไว้ ผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000,000 วอน
กรณีเสียชีวิตขณะทำางานในสาธารณรัฐเกาหลี ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับแทน การขอรับเงินประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการจัดหางานในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศ หลังจากนั้นศูนย์ฯจะออกแบบฟอร์ม
การกลับประเทศโดยให้กรอกแบบฟอร์มเกี่ยวกับตนเอง ได้แก่ ชื่อ/นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขหนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมทั้งแนบสำเนาเอกสารทั้งหมดเพื่อประกอบการยื่นคำาร้องขอรับเงินประกันเดินทางกลับ ณ บริษัทซัมซุงประกันภัยจำากัด (☎02-2261-8400, Fax: 0505-161-1421) หลังจากเรื่องผ่านการอนุมัติ เงินประกันเดินทางกลับจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ โดยปกติใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ

เงินบำนาญแห่งชาติเกาหลี (กุกมินยอนกึม)
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546 แรงงานที่ทำงานในสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องเข้าร่วมโครงการเงินบำนาญแห่งชาติ ด้วยการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินบำนาญ โดยนายจ้างและลูกจ้างจะต้องร่วมจ่ายเงินสมทบกองทุนฝ่ายละ 4.5 % ของรายได้มาตรฐาน ซึ่งสมาชิกกองทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
● เงินบำนาญกรณีทุพพลภาพ : เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยระหว่าง
เข้าร่วมโครงการ และมีอาการทุพพลภาพหลังสิ้นสุดการรักษาพยาบาล จำานวนเงินบำนาญขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของความทุพพลภาพ สำาหรับความทุพพลภาพระดับ 1~3 จะได้รับเงินบำนาญเป็นรายปี ส่วนความทุพพลภาพระดับ 4 จะได้รับเป็นเงินก้อน
● เงินบำนาญกรณีเสียชีวิต : กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต หรือผู้รับเงินบำนาญชราภาพ /รับเงินบำนาญทุพพลภาพเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินช่วยยังชีพรายเดือน ทั้งนี้ ทายาทสามารถยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
● เงินบำเหน็จ (เงินก้อน) : กรณีเป็นแรงงานต่างชาติจะสามารถขอคืนเงินสมทบ (ส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง) พร้อมดอกเบี้ยเมื่อเดินทางกลับประเทศ (ภายในเวลา 5 ปีนับจากวันที่เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี) หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

อ่านรายละเอียดได้ในคู่มือ “ทำงานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี”


4022
TOP