Skip to main content

หน้าหลัก

การพำนักในเกาหลีใต้

สาระสำคัญพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี
ภารกิจของ ตม. (ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ)
การออกวีซ่า การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมการพำนัก
การพิจารณาให้สัญชาติและการออกวีซ่าถาวร
การดูแลผู้ลี้ภัย การควบคุมและปราบปรามผู้ที่ละเมิดกฎหมาย ตม.
ควบคุมการเข้า-ออกของคนในประเทศ และนอกประเทศ และการพำนักของคนต่างชาติ
เพื่อสร้างความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ลักษณะงานของ ตม.
การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศหรือไม่ เป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศ
จึงพิจารณาตัดสินใจได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง โดยประเทศอื่นๆ แทรกแซงไม่ได้
☞ ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก จึงมีความเฉพาะเจาะจงในการรับมือความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางการทูต และสถานการณ์ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

การเข้าประเทศของคนต่างชาติ (มาตรา 7)
เมื่อคนต่างชาติเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน และมีวีซ่าที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
▣ ยกเว้น
① ประเทศยกเว้นวีซ่า 69 ประเทศ เช่น อังกฤษ เม็กซิโก มาเลเซีย ไทย ฯลฯ
② วีซ่าฟรี: 49 ประเทศ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง แคนาดา
③ คนต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนและได้รับการอนุญาต Re-Entry
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน

เหตุผลในการห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ (มาตรา 11)
1. ผู้ที่ติดเชื้อ ผู้ติดยาเสพติด หรือบุคคลที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายด้านสาธารณสุข
2. ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ของประเทศ และความปลอดภัยของประชาชน
3. มีเหตุผลที่พิจารณาแล้ว ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อระบบทางเศรษฐกิจ หรือระเบียบทางสังคม
หรือจารีตประเพณี
4. คนพิการทางจิตและไม่มีผู้ดูแล คนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการพำนักในประเทศ และคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
5. ผู้ที่มีอาวุธ เช่น ปืน ดาบ วัตถุระเบิด หรืออื่น ๆ
6. บุคคลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการเข้าประเทศ
ระยะเวลาห้ามเข้าประเทศ 1 ปี /3 ปี /5 ปี /10 ปี หรือ ถาวร
(ผู้ที่ถูกจำคุก 5 ปีขึ้นไป เนื่องจากละเมิดกฏหมายสำคัญ)
☞ สำหรับชาวเกาหลีที่ไม่ถือหนังสือเดินทางสามารถเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้ โดยผ่านขั้นตอนการยืนยันบุคคล

การพำนักและขอบเขตของชาวต่างชาติ (มาตรา 17)
ชาวต่างชาติสามารถพำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีได้ภายในขอบเขตของสถานะการพำนัก และระยะเวลาพำนัก
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน

ข้อจำกัดในการทำงานของคนต่างชาติ
มาตรา 18 ข้อ 1
กรณีคนต่างชาติประสงค์จะทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ต้องได้รับวีซ่าทำงาน
※ ประเภทวีซ่าทำงาน: C4, E1∼E7, E9, E10, F2, F4, F5, F6, H1, H2
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน
มาตรา 18 ข้อ 2
ผู้ที่ได้รับวีซ่าทำงานไม่สามารถทำงานในสถานที่ซึ่งไม่ได้รับการอนุญาต
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน

การเปลี่ยน / การเพิ่มสถานที่ทำงาน (มาตรา 21)
① เมื่อคนต่างชาติเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเพิ่มสถานที่ทำงาน ต้องขออนุญาต ล่วงหน้าจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
② บุคคลใดก็ตามไม่สามารถจ้างหรือจัดหา/แนะนำงานให้คนต่างชาติ ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน
หรือเพิ่มสถานที่ทำงานได้
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน

การอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพำนัก (มาตรา 25)
หากคนต่างชาติประสงค์จะพำนักนานกว่าระยะเวลาพำนักของตน ต้องได้รับการอนุญาตในการขยายเวลาพำนักก่อนสิ้นสุดระยะเวลาพำนัก
※ ยื่นเรื่องได้ 4 เดือนล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาพำนัก
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน

การถือและแสดงหนังสือเดินทาง (มาตรา 27)
คนต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวคนต่างด้าว พกติดตัวตลอดเวลา หากเจ้าหน้าที่ ตม. หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ ขอให้แสดงหนังสือเดินทางต้องแสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
◈ ยกเว้น คนต่างชาติอายุไม่เกิน 17 ปี
☞ กรณีฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน

การลงทะเบียนคนต่างชาติ และรายการลงทะเบียน (มาตรา 31 และ 32)
กรณีคนต่างชาติประสงค์จะพำนักในสาธารณรัฐเกาหลีเกินระยะเวลา 90 วัน ต้องลงทะเบียนคนต่างชาติภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันเข้าประเทศ
▣ รายการลงทะเบียน
●ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง (วันที่ออกและอายุหนังสือเดินทาง) ตำแหน่งงานและหน้าที่การทำงาน, สถานที่พำนักในเกาหลีและประเทศตนเอง สถานะการพำนัก ผู้ติดตาม หมายเลขทะเบียนธุรกิจ
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน

ห้ามให้ผู้อื่นยืมบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (มาตราที่ 33 ข้อ 3)
ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวของผู้อื่นได้ และไม่สามารถให้หรือจัดหาให้ผู้อื่นใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวของตนได้
ไม่ควรใช้หรือใช้หมายเลขทะเบียนคนต่างด้าวของผู้อื่นในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
☞ กรณีฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน
1. กฎเกณฑ์ห้ามใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าวโดยทุจริต
① ให้คนผิดกฎหมายยืมบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนไว้ในระบบประกันสุขภาพไปรักษาตัว
② ให้คนผิดกฎหมายยืมบัตรประจำตัวคนต่างด้าวใช้เมื่อออกเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงการปราบปรามคนผิดกฎหมาย
☞ สั่งออกนอกประเทศได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน
2. ห้ามยึดหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เพื่อให้คนต่างชาติอยู่ภายใต้การควบคุมของตนอย่างผิดกฎหมาย (ลงโทษทั้งผู้ทำกระทำผิด และผู้เกี่ยวข้องทุกคน)

การแจ้งรายการที่เปลี่ยนแปลงของคนต่างชาติ (มาตรา 35)
กรณีมีรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เปลี่ยนแปลงต้องแจ้งที่สำนักงาน ตม. เขตที่รับผิดชอบ ภายใน 14 วัน
◈ รายการที่ต้องแจ้ง
● ชื่อ-นามสกุล, เพศ, วันเดือนปีเกิด, สัญชาติ, หมายเลขหนังสือเดินทาง (วันที่ออกและวันหมดอายุ) สำหรับวีซ่า D1, D2, D4 ~ D9 ต้องแจ้งชื่อองค์กรที่เปลี่ยนแปลง สำหรับวีซ่า D10 ต้องแจ้งชื่อองค์กร และวันเริ่มการอบรม
กรณี คนที่ถือวีซ่า H2 เมื่อเริ่มทำงานในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่งต้องแจ้งการเริ่มทำงาน และชื่อสถานประกอบการ
☞ หากฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน

การแจ้งสถานที่พำนัก (มาตรา 36)
กรณีคนต่างชาติเปลี่ยนสถานที่พำนัก ต้องแจ้งที่สำนักงาน ตม. เขตที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานตำบล อำเภอ หรือโดง ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันย้ายสถานที่พำนัก
☞ กรณีฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน

การคืนบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (มาตรา 36)
เมื่อออกนอกประเทศอย่างถาวร ต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ให้แก่เจ้าหน้าที่ ตม.
◈ ยกเว้น
1. กรณีได้รับการอนุญาต Re-Entry และออกนอกประเทศชั่วคราวแล้ว จะเดินทางเข้ามาใหม่ ภายในเวลาที่กำหนด
2. ผู้ที่ถือ Multiple visas หรือผู้ที่ถือสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นขอวีซ่า Re-Entry หลังจากออกนอกประเทศแล้ว
จะเดินทางเข้ามาใหม่ภายในเวลาที่กำหนด
3. เมื่อได้หนังสือเดินทางผู้ลี้ภัยแล้ว และได้ออกนอกประเทศ โดยจะเดินทางเข้ามาใหม่ภายในเวลาที่กำหนด
☞ กรณีฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน


23792
TOP