Skip to main content

หน้าหลัก

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ปี 2563

ประกาศ  ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ  ตามโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2563

 


416
TOP