Skip to main content

หน้าหลัก

การกำหนดโควต้าแรงงานต่างชาติของเกาหลีใต้ ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายแรงงานต่างชาติครั้งที่ 28 ได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการและนำเข้าแรงงานต่างชาติปี 2564 โดยได้กำหนดโควต้าแรงงานต่างชาติรวมทุกชาติ เป็นจำนวน 52,000 คน โดยพิจารณาจากการคาดการณ์เศรษฐกิจและการจ้างงานของปี 2564 และแนวโน้มการลดความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ   สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง มีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติน้อยลงไป จึงได้ปรับลดจำนวนจากปี 2563 จำนวน 3,000 คน และ 500 คนตามลำดับ ส่วนภาคเกษตรและประมง ยังมีความต้องการจ้าง จึงกำหนดโควต้าจำนวนเท่าเดิม

การบริหารจัดการแรงงานต่างชาติภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรค Covid-19

  • เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีอุปสรรคในการจัดส่งแรงงานแรกเข้า และหลังจากที่นายจ้างได้รับใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติแล้ว แรงงานต่างชาติจำนวนมาก (ประมาณ 30,000 คน) ยังไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้ ซึ่ง MOEL มีแผนที่จะออกใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติจำนวนมาก 22,000 คนในครึ่งปีแรกของปี 2564
  • ในกรณีที่ยังมีอุปสรรคในการจัดส่งแรงงานแรกเข้าภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อการหาแรงงานต่างชาติ

            – อยู่ระหว่างพิจารณาการขยายเวลาการทำงานของแรงงานต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 5 ปี

  • สำหรับประเทศที่รับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ จะได้รับโอกาสจัดส่งแรงงานอันดับแรก หากมีนายจ้างที่รอเวลายาวนานกว่า 1 ปี หลังจากได้รับใบอนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติ ให้นายจ้างสามารถเลือกแรงงานชาติอื่นแทนได้ เพื่อให้มีการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างรวดเร็วขึ้น

การขยายขอบเขตการจ้างแรงงานต่างชาติและให้ความคุ้มครองแรงงาน

  • มีแผนที่จะออกมาตรการให้นักศึกษาคนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (เรียน 4 ปี) สามารถทำงานเป็นแรงงาน E-9 ได้
  • ได้แก้ไขกฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ กำหนดให้สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างชาติ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็นภาคบังคับ

การบริหารระบบ EPS เพื่อรับมือกับสถานการณ์ Covid-19

  • สำหรับประเทศที่รับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ได้ดี จะได้รับโอกาสจัดส่งแรงงานแรกเข้าอันดับแรก

            – เมื่อแรงงานต่างชาติเดินทางเข้าต้องยื่นใบตรวจโควิด (ตรวจแบบ PCR) และรับการอบรมทางออนไลน์ นอกจากนี้ จะติดตามอาการของแรงงานวันละ 1 ครั้งในช่วงเวลากักตัว

            – จะตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคของนายจ้าง โดยสำรวจแรงงานต่างชาติใช้วิธีแบบไม่พบหน้ากัน หากตรวจพบนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ MOEL จะตรวจสอบและชี้แนะทางแก้ไข

  • เมื่อออกใบอนุญาตการจ้างงาน จะตรวจสอบที่พักอย่างละเอียด หากมีที่พักแบบบ้านประกอบชิ้นส่วนไม่ถาวร / ตู้คอนเทนเนอร์  ไวนิลเฮาส์ จะไม่อนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติ
  • จะดำเนินการให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 5 คน  ในภาคเกษตร/ประมง สมัครประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน  หรือสมัครประกันภัยเป็นภาคบังคับสำหรับคนทำงานในภาคเกษตร/ประมง

ที่มา http://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do;jsessionid=ZLCVDAL7UZbPfGMjhfNpImjKs0Crk0td7gqIOx10I1F3ztOaVWfV5Z9GkBgUzLmu.moel_was_outside_servlet_www1?news_seq=11793


4245
TOP