Skip to main content

หน้าหลัก

อนุญาต E-9 ทำงานภาคเกษตรได้ชั่วคราว (ปี 2021)

ตม.เกาหลีใต้ ประกาศอนุญาตให้ชาวต่างชาติ วีซ่า F-3 , F-1, H-2 และ E-9 สมัครทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลได้ชั่วคราว


ด้วยกระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลี ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อนุญาตให้คนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ มีโอกาสทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ซึ่งไม่สามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติตามโครงการจ้างแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลได้อย่างปกติ
การอนุญาตให้คนต่างชาติในเกาหลีใต้ สมัครทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลได้ชั่วคราว ตามขอบเขต ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ติดตาม (วีซ่า F-3) ผู้มาเยี่ยมญาติ (วีซ่า F-1) คนจีนเชื้อสายเกาหลี (วีซ่า H-2) และครอบครัวที่มีวีซ่าการเยี่ยม (F-1-11) รวมทั้งแรงงานไร้ฝีมือ (วีซ่า E-9) ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ตามกำหนด
2. ให้ทำงานภาคเกษตร การเพาะปลูกและประมงทะเลต่าง ๆ ในกิจการที่ได้รับอนุญาต
3. เริ่มสมัครและทำงานได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 (เป็นเวลา 13 เดือน) โดยกำหนดให้ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 เดือนต่อครั้ง ในเขตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับโควตาแรงงานตามฤดูกาล
4. ได้รับค่าจ้างมากกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และนายจ้างต้องสมัครประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งนายจ้างอาจจัดที่พักและอาหารให้หากแรงงานต้องการ โดยให้แรงงานจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารด้วยบางส่วน
5. เริ่มทำงานได้หลังจากได้รับวีซ่า G-1 แล้ว แต่หากแรงงานละทิ้งหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือฝ่าฝืนกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง อาจถูกยกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดได้
6. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ www.eps.go.kr หรือ
ศูนย์จัดหางานในพื้นที่ที่ประสงค์ทำงานผ่านระบบโทรสาร หรืออีเมล

Facebook สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล https://www.facebook.com/media/set?vanity=thailabourinseoul&set=a.3847475871981856

รายละเอียดดังนี้

การทำงานตามฤดูกาลของE-9 ที่ตั้งและเบอร์โทร.ศูนย์จัดหางาน


709
TOP