Skip to main content

หน้าหลัก

แรงงาน E-9 ที่กลับไปพักต้องยื่นใบรับรองกักตัวก่อนเดินทางเข้าเกาหลี

กระทรวงแรงงานและการจ้างานเกาหลีใต้ (MOEL) ประกาศให้แรงงานต่างชาติ วีซ่า E-9 ที่กลับไปพักร้อนหรือกลับไปพักระหว่างรองานใหม่ ต้องกักตัว (Self Quarantine) 14 วัน โดยต้องยื่นใบรับรองยินยอมกักตัวให้ศูนย์ EPS ในประเทศตรวจสอบก่อนล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 3-4 วัน โดยสำนักงานพัฒนาทัพยากรมนุษย์แห่งเกาหลี (HRDK) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีแรงงานต่างชาติที่กลับมาจากประเทศตนเอง พักในที่กักตัวไม่เหมาะสมและละเมิดข้อปฏิบัติการกักตัว
มาตรการให้แรงงานวีซ่า E-9 ที่กลับไปพักร้อนหรือกลับไปพักระหว่างรองานใหม่ ต้องกักตัว (Self Quarantine) 14 วัน เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยแรงงานต้องดำเนินการ ดังนี้
1) ต้องยื่นคำร้องขอใบรับรองจาก EPS Center โดยประสานงานกับนายจ้างเรื่องสถานที่กักตัว หรือสถานที่ที่จัดหาไว้เอง (สามารถใช้บ้านพักที่อาศัยอยู่คนเดียวเป็นสถานที่กักตัวได้ แต่สำหรับโรงแรม/สถานที่พักแรมราคาถูก และเกสท์เฮาส์ ไม่เหมาะสมเพราะเป็นสถานที่อยู่ร่วมกันหลายคน )
2) กรอกแบบขอใบรับรองฯ และส่งให้ EPS Center ในประเทศไทยตามวิธีที่ได้รับแจ้ง (อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ เป็นต้น) ก่อนกำหนดเดินทางเข้าเกาหลีไม่น้อยกว่า 3-4 วัน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ฝ่ายแรงงานฯ
3) กรณีที่แรงงานต้องกักตัวในสถานที่ของรัฐที่จัดสรรไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายวันละ 100,000 วอน จึงควรชะลอการเดินทางเข้าเกาหลีไว้ก่อน หากไม่มีที่พักของตนเองหรือนายจ้างไม่จัดให้
4) กรณีแรงงานไม่มีเงินพอจ่ายค่าใช้สถานที่กักตัว HRDK จะกู้ยืมเงินให้แรงงานในวงเงินของประกันเฉพาะสำหรับแรงงานต่างชาติตามสิทธิของแรงงานแต่ละราย
นอกจากนี้ MOEL ยังอยู่ระหว่างหารือการเพิ่มระยะเวลาอาศัยหรือเพิ่มระยะเวลาหางานให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้ทันเวลาเนื่องจากการยกเลิกเที่ยวบินเข้ามาเกาหลี เป็นต้น โดยแรงงานสามารถตรวจสอบระยะเวลาการอนุญาตพำนักในเกาหลี ได้ที่กรมการจัดหางาน หรือ EPS Center ประเทศไทย ซึ่ง MOEL ได้จัดส่งรายชื่อผู้ที่เดินทางกลับประเทศชั่วคราวให้ EPS Center เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะวีซ่าของแรงงานผ่านระบบ SPAS ได้

ดาวน์โหลดแบบใบรับรอง https://korea.mol.go.th/download/self-quarantine-for-e-9
ติดต่อสอบถาม EPS Center ประเทศไทย โทร.02-245-9433

กรณีไม่มีเอกสารใบรับรองยืนยัน Self Quarantine จะไม่สามารถเช็กอินรับ Boarding pass ได้ 
และเมื่อเดินทางถึงเกาหลีแล้วปฏิเสธ Self Quarantine จะถูกปฏิเสธให้เข้ามาในเกาหลี


344
TOP