Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าว

สนร. เกาหลีใต้ ได้เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอาจู เมืองซูวอน

สนร. เกาหลีใต้ร่วมโครงการ World Peace Pilgrim World

สนร. เกาหลีใต้ ส่งผู้ป่วยแรงงานไทยกลับประเทศไทย

สนร. เกาหลีใต้ ส่งผู้ป่วยแรงงานไทยกลับประเทศไทย

สนร.เกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์ในรายการ RADIO KISS

สนร. เกาหลีใต้ จัดประชุมเพื่อช่วยเหลือส่งผู้ป่วยกลับประเทศไทย

สนร. เกาหลีใต้ ช่วยเหลือส่งผู้ป่วยกลับประเทศไทย

สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมคารวะศูนย์ช่วยเหลือคิมโพ (YIUTSARI)

สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมผู้ป่วยแรงงานไทยที่โรงพยาบาล เขตเมืองโยงอิน

TOP