Skip to main content

หน้าหลัก

การขอย้ายงานของแรงงานระบบ EPS (วีซ่า E-9)

การขอย้ายงานและขั้นตอนดำเนินการ
**********************************
แรงงานระบบ EPS สามารถขอย้ายงานได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
1. นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนกำหนดโดยมีเหตุผลที่สมควร
2. นายจ้างปิดกิจการชั่วคราวปิดถาวร หรือเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง
3. นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างงาน ค่าจ้างค้างจ่าย นายจ้างกระทำผิดกฎหมายการจ้างงาน
4. สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างงาน
หรือนายจ้างฝ่าฝืนเงื่อนไขการทำงานตามกฎหมายแรงงาน
5. ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ เช่น มีปัญหาสภาพร่างกาย, การบาดเจ็บ แต่สามารถทำงานที่อื่นได้
เมื่อนายจ้างส่งใบยกเลิกสัญญาจ้าง หรือศูนย์จัดหางานอนุญาตให้ย้ายงาน แรงงานต้องลงทะเบียนคนหางานภายใน 1 เดือนและขอขยายระยะเวลาพำนักอาศัยได้ 90 วัน
ระหว่างนั้น รอการติดต่อจากศูนย์จัดหางานแจ้งผ่าน SMS เพื่อรับการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างรายใหม่ เมื่อตกลงทำสัญญาจ้างแล้ว ให้แจ้งย้ายสถานที่ทำงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในเขตพื้นที่ซึ่งสถานประกอบการตั้งอยู่
หากนายจ้างไม่ยินยอมให้ย้ายงาน แต่มีเหตุผลที่สมารถขอย้ายงานได้ ให้ยื่นคำร้องเรียนที่ MOEL เขตที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการ


74
TOP