Skip to main content

หน้าหลัก

กรณีเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ของแรงงาน EPS

กรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
******************************************
หากเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาล ไม่ถึง 4 วัน นายจ้างต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่ายา และจ่ายค่าจ้าง ร้อยละ 70
หากได้รับการรักษาตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป ให้ไปยื่นคำขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่สำนักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ สาขาในพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ เพื่อให้พิจารณาอนุญาตใช้ประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
หลังสิ้นสุดการรักษาแล้ว แต่ยังมีสภาพความพิการหรือทุพพลภาพ และจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำหรือชั่วคราว ให้ยื่นคำขอรับเงินค่าดูแล ที่สำนักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ
กรณีต้องรับการรักษานานกว่า 2 ปี และยังไม่สิ้นสุดการรักษา จะได้รับค่าทดแทนจาก Comwel ตามสภาพความพิการ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับเงินบำนาญกรณีทุพพลภาพ จาก NPS ตามระดับความรุนแรงด้วย

กรณีเสียชีวิตระหว่างทำงาน นายจ้างต้องแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ MOEL ทราบ หากตรวจพบว่า นายจ้างมีความผิด นายจ้างต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอาญา

รวมทั้ง นายจ้างต้องแจ้งเรื่องเสียชีวิตให้ทายาท และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลทราบด้วย ส่วนทายาทต้องยื่นคำขอรับเงินค่าใช้จ่ายตามจริงและค่าทดแทนแก่ทายาท ที่สำนักงานเงินทดแทนและสวัสดิการ
ตลอดจน สามารถยื่นขอรับเงินบำนาญกรณีเสียชีวิต จากสำนักงานเงินบำนาญแห่งชาติ ด้วย


83
TOP