Skip to main content

หน้าหลัก

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ใบสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ใบสมัครทำงานภาคเกษตร/ประมง ตามฤดูกาล 2021

แบบรายงานการเดินทางเข้า-ออก ประเทศของแรงงานถูกกฎหมาย

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนข้อมูล กับ ตม.

แบบฟอร์มยกเลิกสัญญาจ้าง E-9

แบบฟอร์มต่อสัญญาจ้าง E-9

คู่มือ ทำงานสุขใจในสาธารณรัฐเกาหลี 2021

แบบใบสมัครงานภาคเกษตรชั่วคราว 3 เดือน

ใบรับรองการกักกันตนเอง (สำหรับแรงงาน E-9)

TOP