Skip to main content

หน้าหลัก

นโยบายการจ้างงาน

◎ นโยบายการจ้างงาน

              นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543)  รัฐบาลเกาหลีใต้ได้กำหนดนโยบายด้านแรงงานนานา
ประการเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมาย  ทั้งในและนอกประเทศ  โดยในปี 2004 (2547) รัฐบาลได้กำหนดชั่วโมงการทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง,  ออก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานลูกจ้างชั่วคราว, พ.ร.บ.สหภาพข้าราชการ ,พ.ร.บ.สิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุ เพื่อขยายสิทธิแรงงานและคุ้มครองกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   ในขณะเดียวกันการนำระบบอนุญาตจ้างงาน (Employment Permit System : EPS) มาใช้ในการจ้างงานแรงงานต่างชาติ   เพื่อสร้างความมั่นคงด้านแรงงานแก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเป็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างชาติขั้นพื้นฐาน

     ระบบ EPS

              ระบบการอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองโอกาสในการทำงานของคนเกาหลี  แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอนุญาตนายจ้างที่ไม่สามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศ ให้สามารถว่าจ้างแรงงานต่างชาติในจำนวนที่เหมาะสมอย่างถูกกฎหมาย  รวมทั้งป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ ด้วยการไม่อนุญาตให้มีนายหน้าจัดหางาน  ซึ่งที่ผ่านมามีการเรียกค่าหัวแรงงานอย่างไปเป็นธรรม ดังนั้น การคัดเลือกแรงงานต่างชาติ การว่าจ้าง การทำสัญญาจ้าง จะดำเนินการผ่าน Employment Center หรือที่เรียกว่า “โคยงเซนทอ” เท่านั้น 

     ระยะเวลาจ้างงานระบบ EPS

              แรงงานต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเกาหลีใต้ จะได้รับการคุ้มครองตาม  พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน,  พ.ร.บ. ค่าจ้างขั้นต่ำ, พ.ร.บ. ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่ากับประชาชนเกาหลีใต้ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2552   แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานตามระบบ Employment Permit System (EPS) ซึ่งถือวีซ่า E 9 จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในเกาหลีใต้ 3 ปี  แต่หากนายจ้างพึงพอใจแรงงานรายใด  นายจ้างสามารถยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอจ้างต่อได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาจ้าง 1  ปี  10 เดือน  รวมเป็นระยะเวลาจ้างงานต่อเนื่อง4 ปี 10 เดือน  โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง 3 ปีแรก   ทั้งนี้  นายจ้างและแรงงานต่างชาติสามารถทำสัญญาหรือต่อสัญญาจ้างงานระยะเวลามากกว่า 1 ปีได้ตามความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย   แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเกาหลีใต้  [ระยะเวลา 3 ปี สำหรับการเดินทางเข้าไปทำงานครั้งแรก และระยะเวลา 1  ปี  10 เดือน สำหรับการจ้างต่อ]

      สัญญาจ้างงานระบบ EPS

               เมื่อนายจ้างต้องการทำสัญญาจ้างงานแรงงานต่างชาติก่อนเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้ สามารถมอบหมายให้ HRD Korea ดำเนินการแทนได้   หลังจากนั้น การต่อสัญญาจ้างงานสามารถทำหรือต่อสัญญาจ้างงานได้โดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย  โดยสามารถทำหรือต่อสัญญาจ้างงานระยะเวลามากกว่า 1 ปีได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในเกาหลีใต้


6079
TOP