Skip to main content

หน้าหลัก

ปี 2564 แรงงานได้หยุดวันแดงโดยมีค่าจ้าง

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี ได้ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ว่า ตั้งแต่ปี 2564 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 30 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 คน ต้องให้ แรงงานได้หยุดพักผ่อนในวันหยุดราชการ (วันแดง) โดยมีค่าจ้าง  

ความเป็นมาคือ โดยทั่วไป  ทราบกันว่า “วันแดง” คือ วันหยุดราชการ ซึ่งหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการ บางแห่งเท่านั้น ถือว่าเป็นวันหยุดผักผ่อน ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีความข้อคิดเห็นจำนวนมาก ขอให้กำหนด วันหยุดราชการเป็นวันหยุดพักผ่อนตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่าง เท่าเทียมกัน และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้มีการแก้ไขกฎหมายมาตรฐานแรงงาน จากประกาศของกระทรวงแรงงานฯ ในครั้งนี้ ได้กำหนดเกณฑ์วันหยุดที่มีค่าจ้าง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดชดเชยก็ตาม นายจ้างต้องให้แรงงานหยุดพักผ่อนโดยจ่ายค่าจ้างด้วย

ระยะเวลาที่ใช้บังคับกฎหมายนี้ คือ

  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 300 คนขึ้นไป และหน่วยงานราชการ
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 30 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 คน
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 5 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คน

ทั้งนี้ ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องสั่งให้ทำงานในวันหยุดราชการ (รวมวันหยุดชดเชย)  นายจ้างสามารถสั่งให้ทำงานได้ แต่ต้องกำหนดให้หยุดในวันอื่น โดยทำข้อตกลงกับผู้แทนแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งวันหยุดให้แรงงานทราบล่วงหน้า 24 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตาม การทำงานในสัปดาห์นั้น ต้องไม่เกิน 52 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการจ่ายค่าจ้างในการทำงานวันหยุด  ซึ่งหากแรงงานทำงานในวันหยุดราชการ โดยไม่กำหนดให้หยุดในวันอื่น นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาการทำงาน คือ ทำงาน 8 ชั่วโมงแรก ต้องจ่ายเพิ่มร้อยละ 50   หากทำงานตั้งแต่ชั่วโมงที่ 9  ต้องจ่ายเพิ่ม ร้อยละ 100

ที่มา : http://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=11650

ค่าจ้างในวันหยุด


1785
TOP