Skip to main content

หน้าหลัก

แอพพลิเคชัน “SMART TOEA” เพื่อแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำแอพพลิเคชัน “SMART TOEA” เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการให้บริการ ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ณ สำนักงาน โดยมีกระบวนการให้บริการแก่แรงงานไทย เช่น แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย (Re-Entry) แจ้งการเดินทางขาออก-ขาเข้าราชอาณาจักรไทยด้วยตนเอง บัตรสมาชิกกองทุนในรูปแบบดิจิตอล เป็นต้น

ศึกษาวิธีการใช้งาน “SMART TOEA” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ezk19G4zoAE


220
TOP