Skip to main content

หน้าหลัก

เตือนแรงงานเกาหลีใต้ ถูกยึกใบกาม่าไม่มีสิทธิ์กลับเข้าเกาหลีใต้

 

   ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 แรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่ถือวีซ่า E 9   ซึ่งต้องการเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว ไม่ต้องยื่นเรื่องขอ re-entry visa  ก่อนการเดินทางกลับประเทศไทย
 
อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว จะต้องแสดงบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว (ใบกาม่า) ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ของเกาหลีใต้ ทั้งเมื่อเดินทางออกนอกประเทศและเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศ    ดังนั้น อย่ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ยึดใบกาม่า  มิฉะนั้น สิทธิ์การเข้าเมืองของท่านจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำงานในเกาหลีใต้ตามสัญญาจ้างเดิมได้
 
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้จะขอยึดใบกาม่า   กรณีที่แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทยและไม่กลับมาทำงานในเกาหลีใต้อีกเท่านั้น   ทันทีที่ยึดใบกาม่า เจ้าหน้าที่ตรวจคน เข้าเมือง ฯ จะบันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อยกเลิกการอนุญาตเข้าเมืองของบุคคลผู้นั้น
 
ณคประภา  บำรุงสุข
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
สอท. ณ กรุงโซล
ผู้บันทึกข้อมูล

140
TOP