Skip to main content

หน้าหลัก

MOEL ปรับกฎ “แรงงานซื่อสัตย์” ใหม่

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 กระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้ (MOEL) ได้ประกาศผลการพิจารณาปรับแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) เกี่ยวกับระบบการเดินทางเข้าอีกครั้ง (Re-entry) ของ “แรงงานซื่อสัตย์” ซึ่งจะบังคับใช้กฎหมาย หลังจากนี้อีก 6 เดือน ดังนี้
1. แรงงานที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าอีกครั้งตามเงื่อนไขแรงงานซื่อสัตย์ หลังจากเดินทางออกจากเกาหลีแล้ว ลดระยะเวลาอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งเดิมต้องอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป จึงจะเดินทางเข้าได้อีกครั้ง
2. เดิมแรงงานที่ทำงานกับนายจ้างรายเดียว เป็นเวลา 4 ปี10 เดือน โดยไม่ได้ย้ายงาน มีสิทธิ์เดินทางเข้าอีกครั้งแบบแรงงานซื่อสัตย์ มีข้อยกเว้นเพิ่มขึ้นคือ แรงงานที่ได้ย้ายงานในกิจการประเภทเดียวกัน ยังมีโอกาสเป็นแรงงานซื่อสัตย์ โดยได้รับการพิจารณาความชำนาญการ เช่น ระยะเวลาการทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน ความสามารถภาษาเกาหลี การผ่านหลักสูตรฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่ง MOEL จะประกาศเกณฑ์การให้คะแนนในภายหลัง
3. เดิมกรณีที่แรงงานได้ย้ายงานด้วยความผิดอันไม่เกิดจากแรงงาน ต้องเหลือระยะเวลาสัญญาจ้าง 1 ปีขึ้นไปจึงจะมีโอกาสเข้ามาแบบแรงงานซื่อสัตย์ ได้ปรับแก้ไข โดยแม้ว่าสัญญาจ้างจะเหลือต่ำกว่า 1 ปี หากมีความจำเป็นต้องย้ายงานด้วยความผิดอันไม่เกิดจากแรงงาน เช่น การถูกคุกคามทางเพศ และการทำร้ายร่างกาย เป็นต้น จะให้มีโอกาสได้รับการพิจารณาจากศูนย์จัดหางาน (โคยงโนดงบู)

ทั้งนี้ การปรับแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเกาหลีใต้ 

ปรับกฎ แรงงานซื่อสัตย์ใหม่


2892
TOP