Skip to main content

หน้าหลัก

สื่ออนิเมชั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากสถาบันความปลอดภัยในการทำงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOSHA)

  ในสาธารณรัฐเกาหลีมีแรงงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานประมาณ 90,000 คน
ต่อปี สำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ระหว่างการทำงานได้ง่ายกว่าแรงงานชาวเกาหลี เนื่องจากภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานของแรงงานชาวไทย ทาง
KOSHA จึงผลิตสื่อเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุ และฝ่ายแรงงาน ประจำ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เห็นว่าเป็นสื่อที่มีข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงาน และเป็นภาษาไทยง่ายต่อการเข้าใจ จึงขอให้แรงงานใช้เวลาว่างรับชม
ข้อมูลความปลอดภัยด้วย เพื่อตัวคุณเอง และคนที่รักคุณครับ

รายละเอียดวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน (คลิ้กที่รายละเอียดแต่ละข้อเพื่อเข้าชมอนิเมชั่น)

1. การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการทำงาน

2. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

3. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

4. ความปลอดภัยในการตรวจสอบเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง

5. ความปลอดภัยในการติดตั้งแบบหล่อ

6. ความปลอดภัยในห้องครัว

 


163
TOP