Skip to main content

หน้าหลัก

สรุปข่าว-ค่าจ้างขั้นต่ำสาธารณรัฐเกาหลีสำหรับปี 2561 ชั่วโมงละ 7,530 วอน ปรับเพิ่มจำนวนมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา

[สรุป]

ค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับปี 2561 ชั่วโมงละ 7,530 วอน

ปรับเพิ่มจำนวน 1,060 วอน (ร้อยละ 16.4)

ปรับเพิ่มจำนวนมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมา

 

คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ (ประธาน ออ ซู บง) พิจารณาแล้ว มีมติเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำที่จะใช้ในปี 2561 เป็น จำนวน 7,530 วอนต่อชั่วโมงจากเดิม 6,470 วอน (ปรับเพิ่มขึ้น 1,060 วอน คิดเป็นร้อยละ16.4) โดยจัดประชุมครั้งที่ 11 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 – 23.10 น.

 

เมื่อคำนวณค่าจ้างขั้นต่ำปี 2561 เป็นรายเดือน สำหรับสถานประกอบการที่ลูกจ้างทำงาน 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (209 ชั่วโมงต่อเดือน) เป็นเงิน 1,573,770 วอน ซึ่งได้รับค่าจ้างสูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 221,540 วอนต่อเดือน และคาดการณ์ว่ามีแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากค่าจ้างขั้นต่ำ จำนวน 4.63 ล้านคน (อัตราการรับผลกระทบร้อยละ 23.6)

 

ที่ประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 9 คน ผู้แทนนายจ้าง 9 คน และ ผู้แทนลูกจ้าง 9 คน เมื่อวินิจฉัยค่าจ้างขั้นต่ำต้องตัดสินโดยมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง หลังจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงานจะให้มีระยะเวลาโต้แย้งเป็นเวลา 10 วันและ จะประกาศยืนยันค่าจ้างขั้นต่ำภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2560

 

**************************************************************

                                                                     ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล

                                                                  โทร. 02-794-5222 โทรสาร. 02-794-7222 


178
TOP