Skip to main content

หน้าหลัก

รายชื่อสถานกักกันทางเลือก (AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากทำงานในต่างประเทศ

ประกาศรายชื่อสถานกักกันทางเลือก (AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากทำงานในต่างประเทศ ฉบับที่ 2 (วันที่ 21 กันยายน 2564)


157
TOP