Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล ร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกงสุล สอท.กรุงโซล ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ เมืองอึยจองบู

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พร้อมด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอก
อัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 1/2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติอึยจองบู
(Uijeongbu Foreign Workers Center) เมืองอึยจองบู โดยมีประชาชนไทยในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง
เข้ารับบริการประมาณ 200 คน

 
 

215
TOP