Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงาน
ในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2560 ให้กับผู้สมัครและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2560 ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Orchid ชั้น 19 โรงแรมแกรนด์ แอมบาสเดอร์ โซล

เนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย

– บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติและกรอบการทำงานของอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี
– กองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ (อัพเดทข้อมูล)
– สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานแรงงานเกาหลี
– แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากอาสาสมัครฯ

ท้ายนี้นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กล่าวให้โอวาทอาสาสมัครแรงงาน ที่เข้าร่วมประชุมฯ ให้ช่วยเป็นสื่อกลาง ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานไทย และคนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี และช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงาม ของประเทศไทยต่อไปด้วย

 


227
TOP