Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมพิธีส่งแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศไทยที่สนามบินอินชอน

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้เข้าร่วมพิธีส่งแรงงานที่สนามบินอินชอน ซึ่งเป็นแรงงานที่ได้ทำงานครบ 9 ปี 10 เดือนจากระบบ สอบภาษาเกาหลีพิเศษและเป็นแรงงานซื่อสัตย์ มีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย นายวู บง วู อธิบดีกรมแรงงาน ระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาทรัพยกรมนุษย์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea : HRD, Korea) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) จากสถานทูตไทย และสถานทูตเวียดนาม ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขตต่างๆ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 20 คน

พีธีจัดส่งแรงงานที่สนามบินในครั้งนี้ อธิบดีกรมแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้ แรงงานสร้างอนาคตที่ดี หลังจากเดินทางกลับประเทศ และประชาสัมพันธ์โครงการไปส่งแรงงานที่สนามบิน ซึ่ง HRDK จัดส่งรายชื่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 9 ปี 10 เดือนให้ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในสังกัด ทั้งหมด 8 แห่งโทรศัพท์ไปสอบถามความต้องการใช้บริการขับรถไปส่งแรงงานที่สนามบิน และทุกครั้งที่มี แรงงานต่างชาติต้องการใช้บริการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ขับรถไปส่งแรงงานต่างชาติที่สนามบิน

ในพีธีส่งแรงงานที่สนามบิน HRDK จัดเตรียมพรมแดงโรยดอกไม้และมอบพวงมาลัย เพื่ออวยพรให้แรงงาน โชคดีหลังจากเดินทางกลับประเทศ แรงงานไทยที่เดินทางกลับประเทศในครั้งนี้ ชื่อ นายพัทยา โคตรแก้ว (Mr. Phattaya Kohtkaeo) เดินทางเข้าทำงานที่บริษัท HONGMYEONGPIAENBI ด้วยระบบสอบ ภาษาเกาหลีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 

นายวู บง วู อธิบดีแรงงานระหว่างประเทศ ได้กล่าวว่า HRDK ได้จัดทีมเฉพาะกิจกับสถานทูตของประเทศ ผู้จัดส่งแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามหลักการของระบบ EPS ที่ให้แรงงานต่างชาติ มีโอกาสเวียนกันทำงานตามระยะเวลาอันสั้น และพยายามประชาสัมพันธ์ให้แรงงานเดินทางกลับประเทศ ตามกำหนด 

นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวขอบคุณ HRDK ที่จัดกิจกรรม สนับสนุนให้แรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศเมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติให้ แรงงานต่างชาติที่มีโอกาสได้มาทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากจะเป็นการช่วยเศษฐกิจของครอบครัว แรงงานต่างชาติและยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศษฐกิจของสาธารณรัฐเกาหลีอีกทางหนึ่งด้วย ขอบคุณนายจ้าง ชาวเกาหลีที่ดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเป็นอย่างดี และขอขอบคุณศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเขต อินชอนและชอนอันที่ได้แนะนำให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ สอนภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารกับนายจ้าง และยังให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่เมื่อประสบปัญหาในการทำงานด้วย และกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดี ฝ่ายแรงงานฯ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจะดำเนินการทุกวิธีการ ให้แรงงานไทยทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองเทียบเท่าแรงงานชาวเกาหลี 

ตามข้อมูลสถิติของ MOEL สำหรับปี 2560 มีแรงงานทั้งหมด 3,960 คน ที่เดินทางเข้าซ้ำจะหมด ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ประกอบด้วย แรงงานภาษาเกาหลีพิเศษ จำนวน 1,548 คน และแรงงานซื่อสัตย์ จำนวน 2,412 คน MOEL คาดว่าปีหน้าคงเพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง 8,874 คน

 

 

 

*****************************

                                                     ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

                                                         โทร. 02-794-5222 โทรสาร. 02-794-7222


147
TOP