Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

             ด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานดูแช่วยเหลือและติตตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการสงเคราะห์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหสี ประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 1 อัตรา ในอัตราจ้างเหมาเดือนละ 1,900,000 วอน ระยะเว วลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 65 ถึงวันที่ 30 กันยายน 66 (จ้างเป็นรายปิงบประมาณ) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานรับเรื่องร้องทุกข์ ได้แก่ กรจัดทำทะเบียนรับเรื่อง และการดูแลช่วยเหลือประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อการเรียกร้องสิทธิของลูกจ้างจนได้ข้อยุติ

2. ประสานบุคคล หน่วยงาน หรือเครือช่าย เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงาน

3. งานให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนอำนวยความสะวกกรณีต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนไต้ข้อยุติ ได้แก่ การให้คำแนะนำช่วยเหลือทางโทรศัพท์ หรือ ณ สำนักงาน หรือจุดบริการตามที่กำหนด

4. งานล่าม ได้แก่ การสื่อสารและการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการจัดอบรมให้ความรู้ด้นสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงาน รวมไปถึงการอบรมปฐมนิเทศแรงงานแรกเข้า

6. งานออกเยี่ยม ช่วยเหลือ ประสานงาน ประชุม และดำเนินการแทนแรงงานไทยตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ

     


1104
TOP