Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/59

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/2559 ร่วมกับกงสุลสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรยายสรุปและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ตลอดจนให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่แรงงานในพื้นที่เมือง  คิมแฮ จังหวัดเคียงซางนัม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 136 คน นอกจากนี้ ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดการอบรมแรงงาน E-9 ร่วมกับ HRD สำนักงานเขตปูซาน บรรยายเรื่องโครงการส่งเสริมแรงงานที่มีกำหนดจะเดินทางกลับประเทศ ช่องทางการให้ข้อมูลด้านแรงงานและขอความช่วยเหลือของฝ่ายแรงงานฯ และเป็นกำลังใจให้แก่แรงงานไทยในพื้นที่
และ
ฝ่ายแรงงานฯ ได้ประชุมหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ (นางชอน เคียง ฮี) และหัวหน้าทีมการจ้างแรงงานต่างชาติ HRD สำนักงานเขตปูซาน (นายโช ดง อิล) ในเรื่องความช่วยเหลือแรงงานไทยในพื้นที่ปูซาน โครงการส่งเสริมเดินทางกลับประเทศของ HRD และแนวทางป้องกันปัญหาคนไทยที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี

 


112
TOP