Skip to main content

หน้าหลัก

พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ

ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการตามการแบ่งเขตการปกครอง คือ 

1 นครพิเศษ (กรุงโซล เป็นเมืองหลวง)    

6 มหานคร (อินชอน แทจอน แทกู อุลซาน กวางจู และปูซาน)

และ 9 จังหวัด (คยองกี คังวอน ชุงชองบุก ชุงชองนัม คยองชางบุก คยองชางนัม ชอลลาบุก ชอลลานัม และเชจู)

south Korea map

TOP