Skip to main content

หน้าหลัก

โฆษก ก.แรงงาน แจงความคืบหน้าภารกิจที่เกาหลี

         นายพงศักดิ์  เปล่งแสง โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่าระหว่างวันที่  17- 23 ตุลาคม  2552  ที่ผ่านมานายยุพ  นานาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมทั้งตนและคณะ  จำนวน 5 คน  ได้รับมอบหมายจากนายไพฑูรย์  แก้วทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ไปปฏิบัติราชการที่ประเทศเกาหลีใต้  โดยประสบความสำเร็จในภารกิจดังนี้
         การตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในเกาหลีฯ  ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 39,222 คน เป็นแรงงานที่จัดส่งโดยกรมการจัดหางานระบบรัฐต่อรัฐหรือ อีพีเอส (Employment Permit System – EPS) 21,520 คน และแรงงานที่ผิดกฎหมายอีก 12,757 คน โดยแรงงานที่ไปโดยผิดกฎหมายได้รับความเดือนร้อนเรื่องค่าจ้างต่ำกว่ากฎหมาย ขาดหลักประกันสังคม ขาดความมั่นใจ  โดยภาพรวมแรงงานไทยทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ของเกาหลีซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านแห่งและยังมีความต้องการแรงงานไทยเพราะมีคุณสมบัติทำงานหนักผลผลิตด้าน แรงงานสูง มีทักษะในการทำงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน แต่มีจุดอ่อนสำคัญ คือ ความสามารถด้านภาษาเกาหลีต่ำและเริ่มมีปัญหาการพนัน ยาเสพติด ปัจจุบันตามระบบ อีพีเอส 3,300 คน แรงงานไทยสอบผ่าน 1,253 คน ยังเหลือโควตาอีก 2,097 คน โดยระบบ อีพีเอส จะมีการจ่ายเงินเฉพาะค่าเครื่องบินไปกลับ ค่าตรวจโรค
          แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีแรงงานไทยส่วนหนึ่งที่เข้าเมืองผิดกฎหมายโดยยอมจ่าย ค่าหัว 2 แสนบาท ซึ่งปัจจุบันไม่คุ้มค่าเพราะเกาหลีกวดขันเมื่อจับได้จะส่งกลับประเทศ  และการทำงานเช่นนี้ก็ไม่มีหลักประกัน  โดยทางกระทรวงแรงงานจะเร่งพัฒนาทักษะและภาษาเกาหลีให้แก่ผู้เข้าสอบ อีพีเอส ตลอดทั้งเน้นกวดขันเรื่องความประพฤติ  เพื่อจะเพิ่มโควตาจำนวนแรงงานไทยในเกาหลีให้สูงขึ้น
          นายพงศักดิ์ ได้เปิดเผยต่อไปว่า นายยุพ นานา  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมร่วมกับบริษัทฮุนได เพื่อการพิจารณาเพิ่มจำนวนแรงงานในภูมิภาคตะวันออกกลางให้สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฮุนไดจ้างแรงงานต่างชาติในโครงการต่างๆ ประมาณ 25,000 คน โดยทางบริษัทฯ ให้ความสนใจเป็นพิเศษถ้าแรงงานไทยได้รับการจัดส่งไปโดยระบบรัฐต่อรัฐ หรือ อีพีเอส  เพราะจะทำให้แรงงานจ่ายค่าบริการในราคาที่ถูก ทั้งนี้รายละเอียดในเรื่องนี้อยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างบริษัทฯ กับกระทรวงแรงงานไทย ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยได้มีโอกาสไปทำงานในประเทศแถบตะวันออกกลางอีกหลายพันคน
          นายพงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน ยังได้เข้าร่วมประชุมกับ Dr. Dalgon Lee รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยสาธารณรัฐเกาหลี  ว่าด้วยการปฏิรูปองค์กรและการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการนำเสนอแนวทางการเจริญเติบโตแบบสีเขียว เพื่อให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเป็นไป อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งยังมีการนำเสนอเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 8.7 ล้านคน มีรายได้เข้าประเทศปีละจำนวน 4 แสนล้านบาท คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี  ในขณะที่ประเทศไทยมีแรงงานไทยในต่างประเทศประมาณ 4 แสนคน ทำรายได้เข้าประเทศปีละ 5-6 หมื่นล้านบาท โดยการประชุมครั้งนี้มีองค์กรภาครัฐในภูมิภาคตะวันออก (EROPA – Eastern Regional Organization for Public Administration : 22nd General Assembly and Conference on Public Governance in Challenging Economic Times : Human Resource Development at The Battlefront)  ร่วมประชุม และมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 10 ประเทศ 200 กว่าคน มีประโยชน์ต่อไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ต่อไป
          นายพงศักดิ์  กล่าวว่ากิจกรรมที่ นายยุพ นานา ให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การศึกษาดูงานสถานบันพัฒนาทรัพยากรกรมนุษย์เกาหลี (HRD) ซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้ว่างงานผู้ทำงานชั่วคราว และแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยทำหน้าที่เป็นองค์กรในการบริหารจัดการประสานงานและสนับสนุนทางด้านงบ ประมาณ โดยเชื่อมโยงกับมูลนิธิสมาคมโรงเรียน สถาบันต่างๆ และบางหลักสูตรทางเอชอาร์ดีจะเป็นผู้จ่ายเงินสนับสนุนค่าจ้างต่อนายจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างมาฝึกอบรม โดยสามารถติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ตตลอดทั้งไปดูงานศูนย์ฝึกอบรมดอนบอสโก ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่ให้โอกาสเด็กด้อยโอกาสและเยาวชนที่ประสบปัญหาการใช้ ชีวิตมาฝึกอบรมทั้งการดำเนินชีวิตใหม่และฝึกทักษะฝีมือแรงงานจนเป็นศูนย์ฝึก สำคัญในการผลิตเยาวชนเกาหลีในให้เป็นผู้ชนะเลิศฝีมือแรงงานระดับโลก  ซึ่งส่งผลให้เกาหลีเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรมระดับ เดียวกับญี่ปุ่น โดยนายยุพกล่าวด้วยว่าการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยก็ต้องเริ่มปรับทิศทางต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป


162
TOP