Skip to main content

หน้าหลัก

โควต้า EPS ปี 2562

   เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 รัฐบาลได้จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายแรงงานต่างชาติครั้งที่ 26 ได้มีมติแผนการบริหารจัดการและนำเข้าแรงงานต่างชาติปี 2562 ได้กำหนดโควต้าแรงงานต่างชาติรวมทุกชาติเป็น 56,000 คน ซึ่งเท่าปี 2561 โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มีแรงงานต่างชาติพำนักในเกาหลีใต้ทั้งสิ้น 2,367,607คน 

 

<โควต้าระหว่างปี 2557 – ปี 2562> 

 

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จำนวนคน

53,000

55,000

58,000

56,000

56,000

56,000

 

<โควต้าแรงงาน ปี 2562>

 

ทั้งหมด

อุตสาหกรรม

การผลิต

เกษตร

ประมง

ก่อสร้าง

บริการ

แรงงาน

 E-9

 [52,000+α(4,000) ]

40,700 +α

6,400 +α

2,500 +α

2,300 +α

100 +α

หมายเหตุ : α (4,000) หมายถึง หากนายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างชาติจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ จะอนุญาตให้มีการจ้างเพิ่มอีกในจำนวน 4,000 คน 

 

สำหรับโควต้าปี 2562 ลดจำนวนแรงงานใหม่ (New Entry)จำนวน 2,000 คนเป็น 43,000 คน และเพิ่มจำนวนแรงงานซ้ำ (Re-entry) จำนวน 2,000 คนเป็น 13,000 คน โดยพิจารณาจากจำนวนคนที่จะเดินทางกลับประเทศหลังจากสิ้นสุดการทำงาน การคาดการณ์นำเข้าแรงงานต่างชาติระยะสั้นและระยะยาว และความต้องการแรงงานต่างชาติรายใหม่ตามสถานการณ์เศษฐกิจและการจ้าง เป็นต้น   

* โควต้าปี 2562 จำนวน 56,000 คน = แรงงานที่จะทำงานแทนคนที่เดินทางกลับประเทศหลังจากสิ้นสุดการทำงาน (40,807 คน) + แรงงานที่จะทำงานแทนคนที่ถูกจับกุมส่งตัวกลับประเทศและคนที่เดินทางกลับประเทศ (10,000 คน) + ความต้องการแรงงานต่างชาติส่วนเพิ่ม (5,193 คน)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2562 หากนายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างชาติจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ สามารถจ้างแรงงานเพิ่มอีก จำนวน 4,000 คนได้ จากเดิม 2,000 คน และจัดสรรโควต้าภาคเกษตรและบริการเพิ่มในไตรมาสที่ 1 ตามความต้องการของนายจ้าง โดยจัดสรรเพิ่มในภาคเกษตรเป็นร้อยละ 60 จากปี 2561 ร้อยละ 45 / ในภาคบริการเป็นร้อยละ 55 จากปี 2561 ร้อยละ 45 นอกจากนี้ ปรับลดเงื่อนไขในการอนุญาตให้แรงงานซื่อสัตย์เดินทางเข้าทำงานซ้ำ ซึ่งนายจ้างที่มีลูกจ้างไม่เกิน 100 คนสามารถจ้างแรงงานต่างชาติอีกครั้งภายใต้ระบบแรงงานซื่อสัตย์ได้ (เดิมนายจ้างที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คนเท่านั้น)

 

การกำหนดโควต้าแรงงานต่างชาติ EPS จะกำหนดเฉพาะโควต้ารวมเท่านั้นโดยไม่จัดสรรโควต้าเป็นรายประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสัดส่วนแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้       อย่างเหมาะสม กระทรวงแรงงานฯ จะกำหนดเพดานการรับแรงงานต่างชาติของประเทศผู้ส่ง 16 ประเทศ ไม่เท่ากัน โดยจะพิจารณาจากความต้องการของนายจ้าง อัตราส่วนแรงงานผิดกฎหมายของประเทศผู้ส่ง และการบริหารกระบวนการจัดส่ง ทั้งนี้ MOEL จะกำหนดโควต้าของแต่ละประเทศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

 

นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานและการจ้างงานเกาหลีใต้ ยังขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตประเทศผู้ส่งแรงงาน EPS ในการร่วมผลักดันอย่างจริงจังให้แรงงาน EPS ที่ครบกำหนดอนุญาตทำงานในเกาหลีใต้เดินทางกลับประเทศ เนื่องจากปัจจุบันอัตราการหลบหนีของแรงงาน EPS  ที่ครบกำหนดเดินทางกลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยกระทรวงฯ ได้กำหนดมาตรการในการลดจำนวนแรงงาน EPS หลบหนีในกรณีดังกล่าวด้วยการลดโควต้าการรับแรงงาน หรือพักการรับแรงงาน EPS ของประเทศที่มีอัตราการหลบหนีสูง

 

 

ฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

25 มกราคม 2562

 


874
TOP