Skip to main content

หน้าหลัก

เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แทจิกกึม)

เงินรางวัลสิ้นสุดสัญญาจ้าง (แทจิกกึม)

       ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2556 เป็นต้นไป สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1คนขึ้นไปจะต้องจ่ายเงินประกันสิ้นสุดการจ้าง กรณีแรงงานต่างชาติทำงานกับนายจ้างไม่น้อยกว่า 1ปี เป็นเงินมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 30วัน นายจ้างต้องจ่ายภายใน 14วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของการทำงาน หากนายจ้างฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับไม่เกิน 5ล้านวอน

อลิสา สุภาพ

ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)

สอท. ณ กรุงโซล


286
TOP