Skip to main content

หน้าหลัก

สิทธิประโยชน์จากการประกันเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน

สิทธิประโยชน์จากการประกันเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำงาน  มีดังนี้

 

(1) ค่ารักษาพยาบาล (Medical Care Benefits)   เป็นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจาก การทำงาน ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป  ได้แก่ ค่าตรวจวินิจฉัย ค่ายา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์  ค่าผ่าตัด  ค่าอวัยวะเทียม  ค่าส่งต่อ
(2) ค่าทดแทนกรณีทุพลภาพชั่วคราว (Temporary Disability Benefits) เป็นเงินที่จ่ายให้แก่แรงงานในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวันเฉลี่ย เพื่อทดแทนการขาดรายได้ระหว่างรับการรักษาพยาบาล
(3) ค่าทดแทนรายปี (Injury-disease compensation Annuity) เป็นเงินที่จ่ายให้แรงงานที่ได้รับการรักษาพยาบาลมานานกว่า 2 ปี แต่ยังไม่สิ้นสุดการรักษา จำนวนค่าทดแทนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ ดังนี้
@ ความพิการระดับที่ 1   ได้รับค่าทดแทน 329 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
@ ความพิการระดับที่ 2   ได้รับค่าทดแทน 291 วันของค่าจ้างเฉลี่ย
@ ความพิการระดับที่ 3   ได้รับค่าทดแทน 257 วัน ของค่าจ้างเฉลี่ย
@ ความพิการระดับที่ 4   ได้รับค่าทดแทน 224 วัน ของค่าจ้างเฉลี่ย
 
(4) ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวร (Permanent Disability) เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจนพิการทางร่างกายหรือจิตใจ จำนวนเงินทดแทนขึ้นอยู่กับระดับความพิการ
(5) ค่าดูแล (Nersing Benefits) สำหรับแรงงานที่สิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้วแต่ยังจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเป็นประจำหรือครั้งคราว
 (6) ค่าทดแทนแก่ทายาท (Survivors Benefits) เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายแก่ทายาท หรือ    ผู้อยู่ในอุปการะของแรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน โดยเหมาจ่ายให้จำนวน 1,300 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน
 (7) ค่าจัดการงานศพ (Funeral Expenses) เป็นค่าใช้จ่ายจริงที่จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของแรงงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน โดยคำนวณจ่ายเท่ากับ 120 วันของค่าจ้างเฉลี่ยรายวัน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 10,763,580 วอน และไม่เกิน 15,069,990 วอน
  
เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการรับเงินทดแทน
(1) กรอกแบบฟอร์มการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน (3 ชุด) การได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ(ถ้ามี) และการเรียกร้องสิทธิในการรักษาพยาบาล พร้อมลง ลายมือชื่อแรงงานผู้ประสบอันตราย หรือทายาท นายจ้าง และสถานพยาบาล 
(2) บันทึกการบาดเจ็บ ระบุวันที่ประสบอันตราย และรายละเอียดอื่นๆ              

(3) ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงานสวัสดิการแรงงาน (Korea Labour Welfare Corporation : WELCO) พร้อมหลักฐานประจำตัว   ได้แก่   สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากซึ่งมีชื่อแรงงานหรือทายาท, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านของทายาท

 
อลิสา สุภาพ
ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)
สอท. ณ กรุงโซล

281
TOP