Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมหารือกับศูนย์ช่วยเหลือฯ อันซาน (ANSAN)

 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นางวรรณพร ชูอำนาจ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

ประจำ สอท. ณ กรุงโซล ได้เข้าเยี่ยมคารวะและประชุมกับนายชอน แช คู (หัวหน้าสูนย์ช่วยเหลือ

แรงงานต่างชาติอันซาน) เพื่อหารือเรื่องแนวทางการประสานงานและช่วยเหลือแรงงานไทยในเขต

เมืองอันซานและเมืองใกล้เคียง พร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปชุมชนไทยในเขตอันซานและรับมอบเงิน

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน

 

 

2  พฤศจิกายน 2554

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล


175
TOP