Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมคารวะคริสตจักรชีวิตใหม่ (New Life Thai Church) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554

สนร. เกาหลีใต้ เยี่ยมคารวะคริสตจักรชีวิตใหม่ (New Life Thai Church)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 นางวรรณพร ชูอำนาจ อทป. ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล ได้เข้าเยี่ยมคารวะคริสตจักรชีวิตใหม่ (New Life Thai Church) โดยมีมิชชินนารี Hong Kwang Pyo (ผู้นำคริสตจักรฯ) และ มิชชินนารี Kim Bong Woon ให้การต้อนรับ

คริสตจักรณ เปิดให้บริการมากว่า 5 ปี มีสมาชิกเฉพาะคนไทยราว 500 คน และยังเน้นการให้ความรู้อบรมด้านภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ และการฝึกอาชีพต่างๆ เช่นการเรียนทำกาแฟ การเรียนศิลปะ การแสดง เป็นต้น

 

14   พฤศจิกายน 2554

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงโซล
Preview

Download

159
TOP