Skip to main content

หน้าหลัก

รัฐบาลเกาหลีใต้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2555

[สรุปข่าวเรื่อง]
รัฐบาลเกาหลีใต้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2555
 
คณะกรรมาธิการค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งมีนาย Park Joon-sung ประธานคณะกรรมาธิการได้มีการประกาศผลวินิจฉัยพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2555 เป็นชั่วโมงละ 4,580 วอน ซึ่งเป็นการปรับขึ้น 6.0% หรือ 260 วอนต่อชั่วโมงจากปี 2554 ซึ่งกำหนดไว้อัตราชั่วโมงละ 4,320 วอน
ในปี 2555 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (209 ชั่วโมงต่อเดือน) เท่ากับ 957,220 วอน
การพิจารณาเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2555 นั้น คณะกรรมาธิการค่าจ้างขั้นต่ำให้ความสำคัญลำดับแรกกับค่าครองชีพของลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำและเป็นการปรับในอัตราที่สูงกว่าการปรับในปี 2554 นอกจากนั้นยังได้พิจารณาความสามารถในการจ่ายของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนสัดส่วนของสถานประกอบการที่จ่ายต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อปีก่อนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.5
ตามหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของเกาหลีใต้นั้น รัฐบาลกำหนดในปฏิทินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการว่า ให้ประกาศผลการพิจารณาภายในวันที่ 29 มิถุนายน แต่สำหรับในปี 2554 ที่ผ่านมาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างไม่สามารถตกลงกันได้ จึงมีการเลื่อนวันประชุมออกเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 13 คณะกรรมาธิการจึงสามารถสรุปผลการประชุมครั้งสุดท้ายได้โดยผู้แทนทั้ง 3 ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายลูกจ้างให้ปรับอัตราค่าจ้างเป็น 4,580 วอนดังกล่าว
นาย Park Joon-sung ประธานคณะกรรมาธิการแจ้งว่าจะมีการเสนอต่อกระทรวงแรงงานและการจ้างงานและจะมีผลบังคับใช้อัตราใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป ในการประชุมครั้งที่ 13 ของคณะกรรมาธิการค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนสิ้นสุดในเวลา 01.58 ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมาธิการได้ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กำหนดไว้เป็นชั่วโมงละ 4,580 วอนหรือสูงกว่าเดิม 6.0% จาก 4,320 วอนเป็นการกำหนดในอัตราเดียวทุกประเภทอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้ที่ทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 957,220 วอนต่อเดือน
 
 
 
 
                                     ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

142
TOP