Skip to main content

หน้าหลัก

มาตรฐานที่พักของแรงงาน ปี 2562

มาตรฐานที่พักแรงงานต่างชาติ
มาตรฐานที่พักแรงงานต่างชาติ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีรัฐบาลเกาหลี ได้พิจารณาและลงมติข้อบังคับในกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติและกฎหมายมาตรฐานแรงงาน เพื่อจัดที่พักให้มีความสุขสบาย มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ดังนี้
1. ห้ามจัดที่พักให้ชายและหญิงอาศัยในบริเวณเดียวกัน
2. ห้ามจัดที่พักในบริเวณที่มีความเสียงดังและสั่นสะเทือน
3. ห้ามจัดที่พักให้แรงงานที่ทำงานกะกลางวันและทำงานกะกลางคืน ใช้ที่พักเดียวกัน
4. ขนาดห้องนอน ต้องมีพื้นที่ 2.5 ตารางเมตรต่อคน จำนวนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง
5. ต้องมีห้องน้ำ ที่ล้างหน้า ที่อาบน้ำ เป็นอย่างน้อย
6. ต้องรับแสง ระบายอากาศได้ และมีเครื่องทำความร้อน/เย็น
7. ห้ามจัดที่พักในบริเวณที่มีความเสี่ยงอันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น ภูเขา หรือหิมะถล่ม
8. ต้องมีอุปกรณ์ล็อกประตูห้องนอน ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ เป็นต้น
9. จัดเตรียมพื้นที่เพื่อเก็บของส่วนตัว


กรณีนายจ้างจัดที่พักให้แรงงานต่างชาติ ต้องจัดทำรายชื่อสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักให้แรงงานต่างชาติทราบ เมื่อทำสัญญาจ้าง

ข้อบังคับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป


609
TOP