Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน เดินทางไปพบแรงงาน จำนวน 230 คน ณ ศูนย์อบรมแรงงานแรกเข้าเมืองยอจู

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปพบแรงงานแรกเข้า จำนวน 230 คน ณ ศูนย์อบรมแรงงาน
แรกเข้าเมืองยอจู ขออวยพรให้แรงงาน พิชิตฝันการมาทำงานเก็บเงินประสบความสำเร็จ มีสุขภาพกายและจิตใจที่
แข็งแกร่ง


247
TOP