Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงยุติธรรมเกาหลี เรื่อง "การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมให้คนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ”"

เรื่อง การดำเนินโครงการ “ส่งเสริมให้คนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย

สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ”

– สำหรับผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายต่ำกว่า 5 ปี เมื่อสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ

จะได้รับการยกเว้นการห้ามเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

 

      กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินโครงการ ส่งเสริมให้คนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ” เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นเวลา 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 – 10 ตุลาคม 2560)

      ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับคนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายระยะเวลาต่ำกว่า 5 ปี เมื่อสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ จะได้รับการยกเว้นการห้ามเข้าประเทศ ส่วนผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 5 ปี กำหนดให้ห้ามเข้าประเทศ 1 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ทำหนังสือเดินทางผิดกฎหมาย ผู้ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ผู้ลักลอบเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และอาชญากร

      เดิมเมื่อสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ ได้รับการยกเว้นขึ้นบัญชีดำ (ผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายต่ำกว่า 1 ปี) ห้ามเข้าประเทศ 1 ปี (ผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายตั้ง 1 ปี – ต่ำกว่า 3 ปี) ห้ามเข้าประเทศ 2 ปี (ผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 3 ปี)

การลดระยะเวลาการห้ามเข้าประเทศการ เมื่อสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศในระยะเวลาครั้งนี้

ระยะเวลาพำนักผิดกฎหมาย

ต่ำกว่า 1ปี

1 ปีขึ้นไป-ต่ำกว่า 3 ปี

มากกว่า 3 ปี-ต่ำกว่า 5 ปี

5 ปีขึ้นไป

ห้ามเข้าประเทศ

ปัจจุบัน

ได้รับการยกเว้น

1 ปี

2 ปี

                                                                                                                                                                                                               

ขยายเพิ่ม

ได้รับการยกเว้น

1 ปี

      หากไม่สมัครใจออกนอกประเทศและพำนักอย่างผิดกฎหมายต่อไป เมื่อถูกจับและบังคับให้ออกนอกประเทศ จะถูกห้ามเข้าประเทศ 5 ปี โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย

เบื้องหลังการดำเนินการ

      การปฎิบัติครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสเชิญชวนให้ผู้ที่พำนักผิดกฎหมายสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ และเพื่อผลักดันนโยบายการลดจำนวนผู้พำนักผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ และการเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้ง

      คนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายที่มีความประสงค์จะสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ ต้องนำหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (หนังสือรับรองการเดินทาง) และตั๋วเครื่องบินไปแจ้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน หรือท่าเรือที่จะเดินทางออกนอกประเทศ

      เมื่อสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

      สำหรับผู้ที่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศที่พำนักอย่างผิดกฎหมายต่ำกว่า 5 ปี เมื่อไรก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศอีกครั้งได้ หากตรงตามเงื่อนไข เช่น ได้รับวีซ่า เป็นต้น สำหรับผู้ที่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศที่พำนักอย่างผิดกฎหมายมากกว่า 5 ปีก็เช่นกัน หลังจากเดินทางออกนอกประเทศแล้วอีก 1 ปี หากตรงตามเงื่อนไข ก็จะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้

แผนงานในอนาคต

      มีแผนที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่จับกุมคนต่างชาติที่ไม่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศและพำนักอย่างผิดกฎหมาย อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

      จะดำเนินการจับกุมคนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจ เป็นเวลา 20 สัปดาห์ต่อปี และเพิ่มทีมเจ้าหน้าที่จับกุมในเขตภาคกลางและเขตจังหวัดชอนลาโด จากเดิมมีเพียง ทีมในเขตปริมณฑลและเขตจังหวัดเคียงซังโดจะดำเนินการอย่างเข้มงวดในการตรวจสอบนายหน้าที่แนะนำการเข้าประเทศและแนะนำงานอย่างผิดกฎหมาย

สถานการณ์ผู้ที่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศและผู้ที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย

      ปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมได้บังคับใช้ระบบการยกเว้นการห้ามเข้าประเทศเป็นเวลา 9 เดือน (เดือนเมษายน – เดือนธันวาคม) และมีคนต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมายสมัครใจเดินทางออกนอกประเทศ จำนวน 44,000 คน

 

จำแนก

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

เดือนพฤษภาคม

ปี 2560

ผู้พำนักผิดกฎหมาย

208,000 คน

214,000 คน

209,000 คน

223,000 คน

ผู้สมัครใจเดินทางออกนอกนประเทศ

25,000 คน

28,000 คน

52,000 คน

14,000 คน

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์th-ver.pdf

ขนาด : 767.73 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 05/07/2560

ชื่อไฟล์kr-ver.pdf

ขนาด : 994.48 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 05/07/2560

159
TOP