Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน สอท.กรุงโซล จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แอมบาสซาเดอร์ โซล มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม 33 แห่ง จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ และการสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างกันในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพำนักอาศัยและการทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างมีความสุขต่อไป

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ แอมบาสซาเดอร์ โซล มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม 33 แห่ง จำนวน 50 คน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ และการสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างกันในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพำนักอาศัยและการทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างมีความสุขต่อไป

 

 

 

 

 

 

 


339
TOP