Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 7/61 ณ วัดพุทธรังษีโซล

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เข้าร่วมกิจกรรมกับฝ่ายกงสุล ประจำสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ออกให้บริการเคลื่อนที่ ณ วัดป่าพุทธรังษี โซล เมืองฮวาซอง จังหวัดคยองกี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วยแรงงานไทย ผู้แทนชมรม ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 300 คน

ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 อัตราค่าที่พักและค่าอาหาร การติดตามค่า
จ้างค้างจ่ายกรณีนายจ้างล้มละลาย การถูกยกเลิกสัญญาจ้าง เงินรางวัลสิ้นสุดการทำงานส่วนที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเติม และขั้น
ตอนการติดตามเงินสิทธิประโยชน์ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทยเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ การต่อสัญญาจ้าง และการย้าย
งาน แจกคู่มือเรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี และแปลภาษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ติดต่อฝ่ายแรงงานฯ และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมบูธและลงทะเบียนรับเอกสาร
จำนวนทั้งสิ้น 101 คน

 


148
TOP