Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยฯ ครั้งที่ 2/2560 (งานมหาสงกรานต์ เมืองอันซัน)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ให้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ให้กับชุมชนไทยในเขตอันซาน ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน (รมว ศิริชัย ดิษฐกุล) ส่งความห่วงใยถึงแรงงานทุกคนในสาธารณรัฐเกาหลี ผู้จัดได้สืบสานวัฒนธรรมไทยให้คนเกาหลีได้สัมผัส พิธีรดน้ำดำหัวขอพร ทำบุญ ตักบาตร พาเหรด รำไทย ประกวดนางสงกรานต์ เปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งได้ดำเนิการโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ครั้งที่ 2/2560 และรับคำปรึกษาแนะนำด้านแรงงาน มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 400 คน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดงานนี้ขึ้นมา ขอบคุณแรงงานไทยในเกาหลีที่มาร่วมงานและสามัคคีกัน ช่วยกันเก็บขยะ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 


171
TOP