Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 6/60 ณ สำนักงานไซต์ก่อสร้าง บริษัท ซัมโฮ เมืองเยซาน จังหวัดชุงชองนัม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักงานไซต์ก่อสร้าง บริษัท ซัมโฮ เมืองเยซาน จังหวัดชุงชองนัม สาธารณรัฐเกาหลี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทยและประชนเกาหลีประมาณ 30 คน

     ในการนี้นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้อบรมแรงงานก่อสร้างแรกเข้าเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ของแรงงานต่างชาติ ความปลอดภัยและการปรับตัว การใช้ชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นกับแรงงานไทย

     ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษา แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทย และการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องการย้ายงาน การต่อสัญญาจ้าง เงินประกันต่างๆ หนังสือวิธีใช้และประเภทอุปกรณ์นิรภัยสำหรับผู้ทำงานตามไซท์ก่อสร้าง หนังสือการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับแรงงานในสถานที่ทำงาน รวมทั้งแจกเอกสารสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ และการทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ได้ทราบถึงความเป็นอยู่และชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายแรงงานฯ และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในเขตต่างๆ ให้แรงงานไทยทราบ

 

 

 

 

 


197
TOP