Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/61 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมโพ อีอุทซารี

ฝ่ายแรงงานฯ ได้ดำเนินโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/2561 ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิม
โพ อีอุทซารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทย ผู้แทนชมรม
ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 70 คน

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ปรึกษาหารือกับบาทหลวง นายลี ซอง คยุน เรื่องการประชาสัมพันธ์ดูแล
สุขภาพและจัดงานตรวจสุขภาพแรงงานไทยรวมทั้งการส่งแรงงานที่ป่วยหนักและจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อ
เนื่องกลับประเทศและติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานผู้ป่วย

ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 อัตราค่าที่พักและค่าอาหาร
การย้ายงาน การต่อสัญญาจ้าง วันหยุดตามสญญาจ้าง เงินที่หักจากค่าจ้างทุกเดือน เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินรางวัล
สิ้นสุดการทำงาน และขั้นตอนการติดตามเงินสิทธิประโยชน์ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทยเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชน์และกฎหมายแรงงานต่างๆ แจกคู่มือเรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี และ
แปลภาษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายแรงงานฯ และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติใน
สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมบูธและลงทะเบียนรับเอกสาร จำนวนทั้งสิ้น 38 คน


257
TOP