Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 13/2560

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 13/2560 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ เมืองคอร์เจ จังหวัดเคียงซางนัม สาธารณรัฐเกาหลี โดยฝ่ายแรงงานฯ ได้ไปเยี่ยมช่างเชื่อมที่ทำงานที่บริษัท Samsung Heavy Industry และ บริษัท Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering และบริษัทในเครือ รวมทั้ง 2 บริษัทมีแรงงานไทยอยู่ประมาณ 130 คน และส่วนใหญ่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี อยู่ในระดับที่น่าพอใจมาก

ในการนี้ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ ได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแรงงานไทยและสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย พร้อมทั้งอธิบายสถานการณ์การจ้างงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือในสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมนี้ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยดำเนินการฯ บรรยายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แรงงานต่างชาติก่อนกลับประเทศ และมอบหมายให้ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) บรรยายสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศให้แก่แรงงานไทยด้วย

 

 

 

 

 

 

 


197
TOP