Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

TOP