Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/2561 ณ เมืองคิมแฮ จังหวัดเคียงซางนัม

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 10/2561 ร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมแฮ จังหวัดเคียงซางนัม โดยมีประชาชนไทยใน
พื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน ฝ่ายแรงงานฯ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทย และ
เรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านแรงงานด้วย

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมการแพทย์ โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลพรัตน์ราชธานี ในการนำคณะ
แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่มาให้บรการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาและรักษาในเบื้องต้น ตามโครงการดูแล
สุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน และทวีปเอเซีย


259
TOP