Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 9/2561 ณ
แคมป์ก่อสร้างของบริษัท Samho อบรมแรงงานไทย จำนวน 63 คน (Re-entry 9 คน) ที่เดินทางเข้ามาทำงาน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยสร้างขวัญกำลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัยในงานและการ
ดำเนินชีวิตในเกาหลีใต้ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ ตลอดจนช่องทางการติดต่อขอรับการช่วยเหลือจาก
ฝ่ายแรงงานฯ ในกรณีต่างๆ

 


245
TOP