Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2559 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่อาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลีที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยฝ่ายแรงงานฯ ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติฮันกุก กรุงโซล 

 

 

เนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นเนื้อหาการบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงานในสาธารณรัฐเกาหลี ประกอบด้วย
บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ
กองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
สถานการณ์แรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี
ความรู้ด้านวีซ่าและเงื่อนไขการต่อวีซ่าเพื่อพำนักอย่างถูกกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี
ความรู้การบริการด้านกงสุล
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์จากอาสาสมัครฯ

 

 

ท้ายนี้นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล กล่าวให้โอวาทอาสาสมัครแรงงาน ที่เข้าร่วมประชุมฯ ให้ช่วยเป็นสื่อกลาง ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่แรงงานไทย และคนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี และช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ที่ดีงาม ของประเทศไทยต่อไปด้วย

 

รูปภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติม

www.facebook.com/thailabourinseoul/photos/
 

 


120
TOP