Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล จัดการประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

     ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและหารือเกี่ยวกับกฎหมาย การช่วยเหลือแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา   10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล อาคาร ยูอู     ชั้น 2 มีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติเข้าร่วม จำนวน 12 แห่ง 24 คน

        โดยในปีงบประมาณ 2559 มูลนิธิแรงงานแห่งชาติเกาหลี (Korea Labour Foundation : KLF) จะร่วมกับฝ่ายแรงงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร และจัดอบรมให้แก่แรงงานไทยที่กำลังจะเดินทางกลับให้ทราบถึงกฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการกลับเข้ามาทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3 – 4 ครั้ง  


1486
TOP