Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติประจำปี 2561

      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติประจำปี 2561 ณ ห้อง
ประชุม Orchid ชั้น 19 โรงแรม Grand Ambassador Seoul มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 52 คนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 32 แห่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายการจ้างแรงงานต่างชาติ และหารือเรื่องการส่งเสริมให้
แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ ตามกำหนด ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างศูนย์ช่วยเหลือฯ และสถานทูต เพื่อแบ่งปั่นข้อมูล
และ ประสบการณ์ เพื่อคุ้มครองแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี

 
 
 

 


301
TOP