Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน(นายสุทธิ สุโกศล)และคณะ ตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

ข่าวการตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.กรุงโซล ของผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายอาณาจักร สุทธายน ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน  นางพจนันท์ ศรีอภัย ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นายสมศักดิ์ พิรินยวง ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสงวน วงศ์สัมพันธ์สุข ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 3 – 5 พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560  นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ซึ่งท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ให้ความสำคัญกับงานด้านแรงงานมาก และยังให้คำแนะนำในการพัฒนากำลังแรงงานไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยนำเอาจุดเด่นของคนไทยมาเป็นข้อมูลการพัฒนา

 

 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะ ตรวจเยี่ยมและประชุมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ผลของการตรวจนิเทศพบว่าฝ่ายแรงงานฯ ปฏิบัติงานและ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงานได้สร้างการรับรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ถึงการเปลี่ยนแปลงในการปรับบทบาท ของกระทรวงแรงงานให้เป็นกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ตอบโจทย์ Thailand 4.0 พร้อมกับแนะนำ 8 วาระการปฏิรูปแรงงาน และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะเดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่โรงงาน ผลิตลูกชิ้น/สวนเกษตร/โกดังนำสินค้าเข้าจากเมืองไทย จำนวน 10 คน ณ เมืองฮวาซอง จังหวัดเคียงกี นายจ้างเป็นคนไทย จึงสื่อสารกันได้ดี จัดที่พักและจัดอาหาร 3 มื้อให้  

หลังจากเสร็จการเยี่ยมแรงงานที่โรงงาน ผลิตลูกชิ้น/สวนเกษตร/โกดังนำสินค้าเข้าจากเมืองไทย ก็เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทย อีกจำนวน 10 คน ที่หน่วยงานก่อสร้างของบริษัท ซัมโฮ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นหน่วยงานก่อสร้างที่สร้าง นิคมอุตสาหกรรมและถนน คณะฯ ได้ทราบ ความเป็นอยู่ของแรงงานไทยภาคก่อสร้าง และเป็นกำลังใจให้แรงงานด้วย บริษัท ซัมโฮฯ กล่าวว่า ซัมโฮนิยมจ้างแรงงานไทยมากกว่าชาติอื่น เพราะคนไทยตั้งใจทำงาน ทักษะดี และมีความอดทนสูง และอยากจะทำงาน กับแรงงานไทยเป็นเวลายาวนาน แต่มีข้อกำหนดอายุ 39 ปี ขอให้หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งแรงงานผลักดัน ให้รัฐบาลเกาหลีขยายอายุของแรงงานมากกว่า 39 ปี


150
TOP