Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ขอประกาศค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 ตามหนังสือประกาศของกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน (MOEL) ดังนี้

 

 

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ
 
ตามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ มาตรา 10 วรรค 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2556 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี 2556 บังคับใช้ค่าจ้างขั้นต่ำดังต่อไปนี้
 
วันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2555
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
 
1. ค่าจ้างขั้นต่ำ
หน่วย
ภาคกิจการ
ชั่วโมง
อุตสาหกรรมทุกชนิด
4,860 วอน
 
 
 
 
 
 
Ο ค่าจ้างขั้นต่ำ
 
2. แบ่งแยกเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือไม่
บังคับให้ทุกสถานประกอบการใช้ตามนี้  ไม่ว่าประกอบกิจการอะไรก็ตาม
 
3.ระยะเวลาบังคับใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2556 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี 2556

112
TOP